Konsultacje społeczne FEŁ2027 – konferencje

Data publikacji: 20.12.2021 r.

9 grudnia 2021 odbyła się konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z terenu województwa. Konferencję otworzył Pan Grzegorz Schreiber Marszałek Województwa Łódzkiego, który podziękował za dotychczasowe zaangażowanie w prace nad programem i udział we wstępnych konsultacjach społecznych FEŁ2027, które zostały przeprowadzone na przełomie sierpnia i września br. Zgłoszone wówczas uwagi w zdecydowanej większości zostały uwzględnione w aktualnej wersji programu i pozwoliły na lepsze ukierunkowanie środków z perspektywy 2021-2027 w województwie łódzkim na cele istotne dla potencjalnych wnioskodawców i odbiorców pomocy UE.

W trakcie konferencji, przedstawiono ogólne założenia programu wskazując obszary, na które skierowane zostanie wsparcie UE obejmujące: działalność B+R, inwestycje w MŚP, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczną, zrównoważony transport, adaptację do zmian klimatu, gospodarkę wodną, bioróżnorodność, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zatrudnienie, dostęp do usług społecznych, włączenie społeczne, rozwój umiejętności i kompetencji, działania z zakresu turystyki, kultury i rewitalizacji.
Województwo łódzkie na realizację ww. celów będzie dysponowało w latach 2021-2027 łączną kwotą 2 636 312 374 EUR, na którą składają się środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 717 388 119 EUR i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 574 571 053 EUR (stanowią one łącznie więcej niż alokacja tych funduszy w RPO WŁ 2014-2020) oraz środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w kwocie 344 353 202 EUR.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konferencji otwierającej.

Jednocześnie, aby umożliwić udział w konsultacjach społecznych jak największemu gronu osób, dodatkowo w dniach: 15 grudnia br. oraz 20 grudnia br. o godzinie 10.00 odbędą się otwarte spotkania konsultacyjne w formule on line. Linki na spotkania zostaną przesłane na adresy mailowe osób, które odpowiednio do 14 grudnia br. i 17 grudnia br. prześlą swoje zgłoszenie na adres e-mail programowanie2020@lodzkie.pl.
Projekty dokumentów, które są przedmiotem konsultacji znajdziesz na naszej podstronie. Uwagi do projektu FEŁ2027 i prognozy oddziaływania na środowisko można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego FEŁ2027 i projektu prognozy oddziaływania na środowisko trwają do 9 stycznia 2022 roku.

 
Top