Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Data publikacji: 09.02.2022 r.

 

W dniu 9 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Konsultacje trwały od dnia 2 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Ich głównym celem było zaprezentowanie założeń dokumentu jak największej liczbie interesariuszy oraz umożliwienie szerokiej debaty publicznej i pozyskanie uwag i opinii od jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i mieszkańców województwa łódzkiego co do kierunków wykorzystania środków UE.

Niniejsze Sprawozdanie stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii i postulatów.

Wszystkim biorącym udział w konsultacjach projektu FEŁ2027 dziękujemy za zainteresowanie i zgłoszenie cennych uwag, opinii oraz postulatów na temat założeń, kierunków rozwoju i form wsparcia zawartych w dokumencie. Zgłoszone uwagi posłużą do uzupełnienia i modyfikacji projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027, aby był on dokumentem odzwierciedlającym potrzeby i oczekiwania mieszkańców regionu.
Poniżej zamieszczono Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
Top