Program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 05.01.2016 r.

Informujemy, że 5 stycznia 2016 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 włącza do obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 następujące szkolenia:

1. Kwalifikowalność wydatków,
2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Realizacja programu szkoleniowego odbywa się za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS dostępnej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z dokumentem Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

„W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi szkoleń na Platformie Oceniających Projekty EFS, informujemy, iż wszelkie sprawy związane z przedmiotowymi szkoleniami należy kierować pod adres:  pokl@lodzkie.pl. Jednocześnie informuję, że szkolenia na Platformie Oceniających Projekty EFS dotyczą tylko i wyłącznie kandydatów na ekspertów wpisanych do wykazu w ramach obszarów dotyczących Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 
Top