Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofin. projektów złożonych w ramach naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15, Podziałanie V.1.2 Rozwój KSRG w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 przeprowadzonego w terminie od 13 X 2015r. do 15 I 2016r.

Data publikacji: 19.01.2016 r.

Informacja o wynikach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonego w terminie od 13 października 2015 roku  do 15 stycznia 2016 roku.

docxLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego75.32 KB

 
Top