Wyjaśnienia dotyczące konkursu nr RPLD 11.01.02-IZ.00-10-001/15

Data publikacji: 13.01.2016 r.

1.    Jak wyliczyć średnią dla poszczególnych szkół aby sprawdzić czy spełniają kryterium dostępu „Skierowanie projektu do odpowiednich szkół lub placówek systemu oświaty”.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych statystycznych aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków, wskazanych w sprawozdaniach opracowanych przez OKE, dotyczących wyników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego oraz deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem mogą zatem zostać objęte wyłącznie szkoły lub placówki systemu oświaty, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe niż:

 • w przypadku sprawdzianu (kończącego szkołę podstawową): 67%,

Średnie wyniki szkół podstawowych są weryfikowane na podstawie sprawozdania OKE ze sprawdzianu 2015 - woj. łódzkie. Brana jest pod uwagę pierwsza część sprawdzianu.

 • w przypadku egzaminu gimnazjalnego: 58%,

W przypadku egzaminu gimnazjalnego średnie wyniki edukacyjne szkół dotyczą przedmiotów, z których uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski – 63%,
 • historia i wiedza o społeczeńtwie – 64%,
 • matematyka – 48%,
 • przedmioty przyrodnicze – 50%,
 • język angielski (poziom podstawowy) – 66%.

Przykład:
Szkoła osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, z których uczniowie zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski – 64%,
 • historia i wiedza o społeczeńtwie – 64%,
 • matematyka – 48%,
 • przedmioty przyrodnicze – 50%,
 • język angielski (poziom podstawowy) – 66%.

64+64+48+50+66=292
292/5=58,4

Szkoła nie może zostać objęta wsparciem ponieważ osiągnęła średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej 58%.

- w przypadku egzaminu maturalnego: 65%.


W przypadku egzaminu maturalnego średnie wyniki edukacyjne dotyczą przedmiotów, z których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski pisemny – 64%,
 • język polski ustny – 64%,
 • matematyka pisemny – 55%,
 • język angielski pisemny – 76%.

Przykład:
Szkoła osiągnęła średnie wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów, z których wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie podstawowym, tj.:

 • język polski pisemny – 66%,
 • język polski ustny – 64%,
 • matematyka pisemny – 55%,
 • język angielski pisemny – 76%.

64+64+55+76=259
259/4=64,75
Szkoła może zostać objęta wsparciem ponieważ osiągnęła średnie wyniki egzaminu maturalnego poniżej średniej 65%.

2. Czy zgodnie z regulaminem konkursu, z indywidualizacji skorzystać mogą wszystkie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów oprócz klas II i III szkoły podstawowej, a z klas II i III jedynie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością?

IV typ projektu „Indywidualizacja pracy z uczniem  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego” może być skierowany do następujących uczniów:
a.    Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klas I-III gimnazjum;
b.    Uczniowie młodsi z I klasy szkoły podstawowej, z IV klasy szkoły podstawowej oraz z I klasy gimnazjum;
c.    Uczniowie niepełnosprawni na wszystkich etapach edukacyjnych, tzn. od I klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Czy jedna i ta sama osoba fizyczna - nauczyciel prowadzący w ramach projektu zajęcia pozalekcyjne może część tych zajęć prowadzić odpłatnie (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) a część jako wolontariusz?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Podrozdziałem 6.10 pkt. 6):
„W przypadku nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki:
(…)
c) w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu,
(…)”.
Warunek nie zostanie spełniony, bowiem sytuacja, w której ten sam nauczyciel prowadzić będzie część zajęć pozalekcyjnych za wynagrodzeniem, część zaś w ramach wolontariatu, stanowi sytuację, w której wykonywana jest nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu. Tym samym, w świetle zapisów Wytycznych, nie jest możliwe, aby nauczyciel prowadził część zajęć pozalekcyjnych odpłatnie, a część w ramach wolontariatu.


4. Jak dokonać wyceny starego sprzętu jako wkładu własnego do projektu?

Sprzęt będący własnością Wnioskodawcy może być wniesiony do projektu jako wkład własny. Jego wartość musi zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom oraz nie może przekraczać wartości rynkowej. Wartość takiego sprzętu może być kwalifikowalna w całości lub części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem Beneficjenta opartym o jego faktyczne wykorzystanie na potrzeby projektu.


Koszty pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile we wniosku o dofinansowanie zostanie uzasadniona konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500 PLN netto.
Wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych są niekwalifikowalne.

5. Kogo uwzględnia się w bazie personelu, biorąc pod uwagę dane stanowisko, np. kierownik, koordynator projektu?

W bazie personelu uwzględniane będą dane osób stanowiących personel projektu w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 czyli osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub wykonujące zadania lub czynności w ramach projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione w rozumieniu sekcji 6.16.3 Wytycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) oraz wolontariuszy wykonujących świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).
Do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie mają zastosowania zapisy dotyczące kosztów związanych z angażowaniem personelu (za wyjątkiem pkt. 7 podrozdziału 6.16 Wytycznych).

6. Zwracam się z pytaniem ws. kwot ryczałtowych. Czy w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne, z zastrzeżeniem pkt 3 podrozdziału 6.6”  (podrozdz. 8.6 Wytycznych)? Czy beneficjent może stosować kwotę ryczałtową skoro nie wszystkich zamówień dokonuje zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku, gdy wszystkie działania/zadania projektu są realizowane wyłącznie z zastosowaniem zasady konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp, działania/zadania dotyczące wykonania robót budowlanych, dostawy towarów lub świadczenia usług rozliczać można wyłącznie na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Jeżeli jednak tylko część działań/zadań projektu realizowanych jest zgodnie z zasadą konkurencyjności lub zgodnie z ustawą Pzp w ramach projektu mogą być stosowane uproszczone metody rozliczania wydatków.


7. Czy w ramach projektu osoby realizujące zadania powinny być wybierane w drodze konkursu/przetargu ogłaszanego przez partnera realizującego zadanie, czy też taka osoba jest wskazywana przez kierownika projektu?

Zarówno Lider jak i Partner są zobowiązani do przestrzegania prawodawstwa krajowego, wewnętrznej polityki zatrudnieniowej oraz regulaminu pracy. Ponadto, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, wszelkie wynikające z umowy uprawnienia i zobowiązania beneficjenta dotyczą również wszystkich partnerów w projekcie.

8. Na czym polega uniwersalne projektowanie?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.


9. Na czym polega mechanizm racjonalnych usprawnień?


Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 mechanizm racjonalnych usprawnień to konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.


10. Czy nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, która jeszcze nie przeprowadzała do tej pory egzaminów, może aplikować w ramach naboru?

Nowo powstała szkoła/placówka systemu oświaty, niemająca jeszcze możliwości przeprowadzenia dla swoich uczniów egzaminów zewnętrznych, nie dysponuje żadnymi wynikami, mogącymi posłużyć do porównania ze średnią z ostatnich egzaminów zewnętrznych w skali regionu, a tym samym nie spełnia obowiązkowego szczegółowego kryterium dostępu „Skierowanie projektu do odpowiednich szkół lub placówek systemu oświaty”  i nie może aplikować w ramach tego konkursu.

11. Czy zgodnie z czwartym szczegółowym kryterium dostępu „Maksymalna wartość projektu” w przypadku objęcia wsparciem dwóch szkół maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN? Czy można przeznaczyć na jedną szkołę 300 000,00 PLN a na drugą 700 000,00 PLN?

W przypadku objęcia wsparciem dwóch szkół maksymalna wartość projektu wynosi 1 000 000,00 PLN. Na każdą ze szkół można przeznaczyć po 500000,00PLN, tzn. w przypadku przeznaczenia na jedną ze szkół 300 000,00 PLN maksymalna kwota przeznaczona na drugą szkołę wynosi 500000,00PLN.

12. Bezwarunkowe szczegółowe kryterium dostępu – „Zgodność realizacji projektu z diagnozą” - na ile szczegółowa powinna być diagnoza i przez kogo powinna zostać przyjęta?


Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.
Diagnoza jest uzasadnieniem każdego przedsięwzięcia, stanowi podstawę do definiowania efektywnych zadań, doboru wskaźników, grupy docelowej a także niezbędności wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów.
Diagnoza potrzeb powinna zostać przygotowana przed złożeniem projektu na konkurs, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji. Diagnoza nie będzie stanowić załącznika do wniosku.
Nie został sporządzony wzór dokumentu, na podstawie którego należy przeprowadzić diagnozę danej szkoły lub placówki systemu oświaty. Dane zawarte w diagnozie powinny odzwierciedlać problemy z jakimi boryka się szkoła, a także powinny być spójne z zadaniami planowanego projektu. Narzędzia jakie użyte zostaną w diagnozie powinny umożliwić rzetelne przedstawienie odpowiednich danych statystycznych.

13. Zaangażowanie wkładu niepieniężnego - czy do wyceny wystarczy Uchwała Rady Miejskiej, czy obowiązkowy jest operat szacunkowy?


Tak, jeśli stawka wykazana w uchwale odpowiada faktycznym kosztom eksploatacji utrzymania danej powierzchni. Ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność.
Wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą być to np. sale, których wartość wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu.
Wartość wkładu niepieniężnego powinna zostać potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.


14. Czy w ramach 2 i 3 typu projektu możliwy jest zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lecz różnych od tych określonych przez MEN lub różny od parametrów i charakterystyki tego sprzętu/ pomocy dydaktycznej zamieszczonej w katalogu?


Nie. Zgodnie z treścią kryterium wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK musi być zgodne z katalogiem określonym przez MEN. Katalog jest udostępniony za pośrednictwem strony www.men.gov.pl oraz w Załącznikach nr 7a-7f do Regulaminu.


15. Jak obliczyć wartość projektu w przypadku objęcia wsparciem szkoły filialnej. Czy szkoły takie należy traktować jako odrębne jednostki? Jak należy wykazać liczbę szkół objętych wsparciem we wskaźnikach?


Zarówno do obliczania kwoty, jak również przy określaniu wartości wskaźników szkoły filialne należy traktować jako samodzielne jednostki.

 
Top