Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa Górna"

polska flagax100

Trasa  „Górna” powstała jako nowa droga w  sieci dróg publicznych Łodzi , łącząca istniejącą Al. Jana Pawła II z ul. Rzgowską, tworząc nowy odcinek drogi krajowej Nr 1. Inwestycja ta znacząco skróciła  przebieg drogi krajowej przez miasto, wyprowadzając dużą część ruchu ciężkich pojazdów
z południowej części jego centrum. Inwestycja podzielona była na dwa etapy: etap pierwszy - objął 2 km odcinek od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej ( współfinasowany z Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013), a etap drugi 2,4 km odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej ( współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) , przy czy oba etapy były  realizowane  jednocześnie.

W ramach inwestycji powstało również kilka dużych obiektów inżynierskich tworzących m.in. trójpoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Rzgowską oraz dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Górna z ul. Pabianicką, przebiegającą w pobliżu linią kolejową.

Przedsięwzięcie objęło ogromny zakres robót ziemnych, przebudowę kilkuset kolizji z infrastrukturą podziemną, rozbiórkę istniejących budynków i obiektów, budowę infrastruktury kanalizacyjnej, oświetleniowej, budowę pętli autobusowej, budowę sygnalizacji świetlnych, ekranów akustycznych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wyposażenia drogi.

wielka brytania flagax100

The "Górna" route was created as a new road in the Łódź public road network connecting the existing  avenue Jana Pawła II with street Rzgowska, creating a new section of national road No. 1. This investment significantly shortened the route of the national road through the city, leading a large part of heavy vehicle trafficfrom the southern part of its center. The investment was divided into two stages: Stage one - covered the 2 km section from  street Paradna street Rzgowska (co-finansed from the Regional Operational Program of the Lodz Region for the years 2007-2013), and stage two 2.4 km section from street Pabianicka to street Paradna  (co-financed from the Infrastructure and Environment Program 2007-2013), while both stages were implemented simultaneously.
As part of the investment, several large engineering facilities were created, including three-level intersection of Trasa Górna with Rzgowska street and two-level intersections Trasa Górna with Pabianicka street, running near the railway line.
The undertaking covered a huge range of earthworks, reconstruction of several hundred collisions with underground infrastructure, demolition of existing buildings and facilities, construction of sewage and lighting infrastructure, construction of a bus loop, construction of traffic lights, acoustic screens and other elements of road safety and road equipment.

 
Top