Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona.

Data publikacji: 03.02.2016 r.

Informujemy, że 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, dostępna pod adresem  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Jest to narzędzie służące do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i powinna być stosowana przez beneficjentów w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto.

Terminem, od którego beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zobowiązani są do publikacji zamówień w Bazie jest dzień 18 stycznia 2016 roku.

 
Top