Publikujemy komunikaty o aktualizacji regulaminów naborów projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016 w ramach Poddziałania 1.2.2 oraz Działania 8.1.

Data publikacji: 01.02.2016 r.

Informujemy, iż w dniu 29 stycznia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował komunikaty o aktualizacji regulaminów naborów projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016 w ramach:

W obu przypadkach, aktualizacji dokonano z uwagi na konieczność doprecyzowania  zapisów ww. dokumentów do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 
Zmianie uległa treść rozdziału 2.2 Regulaminów Typy projektów, w którym dodano następujący zapis:
„W przypadku szkoleń (organizowanych grupowo i indywidualnie oraz bonów szkoleniowych) realizowanych w ramach instrumentów i usług rynku pracy nr 2 i 4, ich efektem powinno być nabycie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania (tym samym w niniejszym Regulaminie określono etap I i II nabycia kompetencji).”
 
Powyższe zmiany obowiązują od dnia 1 lutego2016 r.

Komunikaty dostępne są na stronach: www.rpo.wup.lodz.pl oraz www.power.wup.lodz.pl.

 
Top