Wyniki konkursu "Osoby młode na rynku pracy"

Data publikacji: 04.02.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 4 lutego 2016 r. opublikowana została informacja o wynikach konkursu „Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - wersja 3 (POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15).
Zgodnie z zapisami Podrozdziału 7.4 pkt. 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, w związku ze zmianą kursu euro skutkującą zwiększeniem dostępnej puli alokacji środków, wybrano do dofinansowania kolejne projekty umieszczone na Liście projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (projekty z pozycji nr 22).

Informacja dostępna jest na stronie www.power.wup.lodz.pl oraz na Portalu Funduszy Europejskich.
Na stronie www.power.wup.lodz.pl publikowane są również opisy projektów, w tym zakres oferowanego wsparcia, terminy rekrutacji i dane kontaktowe do realizatorów.

 
Top