Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

 

Pytanie 1

Czy dostępny jest katalog sprzętów oraz wozów ratowniczych o których dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca?

Odpowiedź 1

Konkurs nie posiada katalogu zamkniętego sprzętów, wyposażenia oraz rodzajów wozów ratowniczych o których dofinansowanie można się ubiegać. Kluczową kwestią aby ubiegać się o dofinansowanie sprzętów oraz wozów będzie uzasadnienie, że spełniają one założenia wybranego typu projektu oraz wpisują się w cel szczegółowy działania, który jest określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawia koszty bezpośrednie w formie budżetu zadaniowego, wskazując opis i uzasadnienie poniesienia wydatków oraz koszty pośrednie. Opracowany budżet jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 2

Czy aby aplikować w konkursie wnioskodawca musi wpisać się w oba opublikowane typy projektów?

Odpowiedź 2

Wnioskodawca musi wpisać się w przynajmniej jeden z dwóch typów projektów możliwych do realizacji tj.:

 • inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo;
 • zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Realizacja obu typów projektów w konkursie nie jest wykluczona.

Pytanie 3

Czy na potrzeby konkursu wymagane jest stworzenie studium wykonalności?

Odpowiedź 3

W przypadku projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi powyżej 50 mln PLN należy sporządzić studium wykonalności zgodnie z Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Załącznik nr 5 do Regulaminu)". Oznacza to, iż dla projektów, których wartość nie przekracza 50 mln PLN nie jest wymagane sporządzanie studium wykonalności. Natomiast wnioskodawca w każdym przypadku jest zobowiązany do sporządzenia analizy ekonomiczno-finansowej.

Pytanie 4

Czy wnioskodawca może ponieść wydatki przed rozstrzygnięciem konkursu i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu?

Odpowiedź 4

Wydatkowanie środków, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami podrozdziału 2.1 pkt 7 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 „wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie projektu. Właściwa instytucja będąca stroną umowy może ograniczyć możliwość kwalifikowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, o czym informuje wnioskodawców w regulaminie wyboru projektów.”. Natomiast w przypadku, gdy projekt nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły zostać zwrócone.

Pytanie 5

Gdzie znajdę informację o Obszarze Zielonej Gospodarki wspomnianym w kryteriach merytorycznych punktowych wyboru projektów?

Odpowiedź 5

Obszar Zielonej Gospodarki został zdefiniowany w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego SRWL-2030_6.05.2021_uchwalona.pdf (lodzkie.pl) strona 102.

 

Data publikacji: 24.07.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0208IZ00001/23

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

 • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
 • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
 • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.
Dodatkowo, w lokalizacjach oznaczonych znakiem (PPP), dowiesz się również jak pozyskać środki i prawidłowo realizować projekty w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 4 sierpnia 2023 r. w godz. 8:00 - 10:30, Urząd Gminy w Czastarach, ul. Wolności 29 (PPP);
 • 4 sierpnia 2023 r. w godz. 11:00 - 13:30, Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231 (PPP);
 • 8 sierpnia 2023 r. w godz. 09:30 - 14:30, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41;
 • 10 sierpnia 2023 r. w godz. 9:30 - 14:30, Starostwo Powiatowe w Radomsku, Leszka Czarnego 22;
 • 31 sierpnia 2023 r. w godz. 09:00 - 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a (parter).

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Czastarach, Mokrsku oraz Brzezinach:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Organizator spotkań w Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Bełchatowie
ul. Marii i Lecha Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów
tel. 44 754 78 07, 690 600 586
e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 20.07.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne

18.07.2023 r. w godzinach 10:00 – 12:00 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie nie będzie świadczył usługi konsultacji bezpośrednich.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i email z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, tel: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60, e-mail: Pife.Lodz@lodzkie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 14.07.2023 | Kategoria: Wiadomości

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 524/23 z dnia 16 czerwca przyjął „Procedurę oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”.
Niniejszy dokument stanowi podstawę weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (IZ FEŁ2027) obligatoryjnych elementów wynikających z Ustawy o Rewitalizacji i Zasad wymaganych w każdym GPR.

 1. Procedura weryfikacji GPR
 2. Załącznik nr 1 do Procedury weryfikacji GPR - Lista weryfikacyjna
 3. Załącznik nr 2 Wzór opinii w zakresie zgodności programu rewitalizacji
 4. Załącznik nr 3 Wzór wykazu
Data publikacji: 11.07.2023 | Kategoria: Artykuły
Strona 15 z 415
 
Top