Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię informację:

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 informuje, że Uchwałą nr 588/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku, w ramach prowadzonego naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/15 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie, przyznał dofinansowanie na realizację kolejnego projektu własnego, zgodnie z załącznikiem.

pdfInformacja o prawach i obowiązkach beneficjenta (148 KB)

Data publikacji: 27.07.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | RPLD030201IZ0010001/15

Informujemy, że od 01.08.2023 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zostanie przeniesiony na ul. Rynek 13.

W związku ze zmianą siedziby w dniach 31.07.2023 r. oraz 01.08.2023 r. konsultacje bezpośrednie nie będą realizowane.

W tych dniach zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich na ul. Moniuszki 7/9 w Łodzi, pod nr. tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60 lub poprzez e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Zestawienie znaków składające się z logotypów Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Rzeczpospolita Polska oraz Dofinansowane przez Unię Europejską

Data publikacji: 26.07.2023 | Kategoria: Wiadomości

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Fundusze Europejskie dla zielonego Łódzkiego”. Celem spotkania jest omówienie naboru wniosków w ramach działania FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.

Spotkanie odbędzie się w formule online w następującym terminie:

 • 3 sierpnia 2023 roku w godz. 10.00-11.45 (rekrutacja do 01.08.2023 r.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania lub innej potrzeby, którą wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Do skorzystania z webinarium zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Program spotkania

 1. Wprowadzenie do webinarium.
 2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 3. Omówienie zasad prowadzonego naboru wniosków w ramach działania FELD.02.08 Dostosowanie do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom:
  • kto może ubiegać się o dofinansowanie;
  • typy projektów możliwe do realizacji;
  • przykładowe rodzaje przedsięwzięć;
  • termin oraz forma naboru wniosków;
  • kryteria wyboru projektów.
 4. Panel z udziałem pracowników Departamentu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027:
  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie, analizy finansowej wraz z załącznikami za pomocą aplikacji WOD2021;
  • pytania i odpowiedzi.

Organizator webinarium:


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07; 42 663 34 05; 42 291 97 60
e- mail PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Data publikacji: 25.07.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | FELD0208IZ00001/23

 

Pytanie 1

Gdzie znajduje się pełen katalog kosztów kwalifikowalnych w projekcie?

Odpowiedź 1

Do oceny kwalifikowalności wydatków dla tego naboru należy posługiwać się Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Pytanie 2

Czy elektroniczny system bonowy zaplanowany w ramach projektu może być połączony z modułem dotyczącym rekrutacji przedsiębiorców – tj. Formularzem zgłoszeniowym do projektu realizującym funkcję sprawdzania poprawności wprowadzanych danych (wymagane w Standardzie realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego FEŁ 2021-2027 – Usługi rozwojowe dla pracowników)?

Odpowiedź 2

Elektroniczny system bonowy zaplanowany w ramach projektu może być połączony z modułem dotyczącym rekrutacji przedsiębiorców.

Pytanie 3

Czy wnioskodawca oraz partner (o ile dotyczy) musi posiadać siedzibę na terenie województwa łódzkiego czy może być to oddział znajdujący się na terenie ww. województwa?

Odpowiedź 3

Kryterium uznaje się za spełnione, gdy siedziba podmiotu znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Przedmiotowe kryterium odwołuje się tylko i wyłącznie do siedziby wnioskodawcy i partnera (o ile dotyczy) i do jego spełnienia nie wystarczy, by wnioskodawca posiadał oddział na terenie województwa łódzkiego, a siedzibę poza nim.

Pytanie 4

Ile razy jeden podmiot może wystąpić w charakterze wnioskodawcy lub partnera?

Odpowiedź 4

W ramach danego naboru wniosków o dofinansowanie projektów jeden podmiot występuje maksymalnie raz w charakterze wnioskodawcy lub partnera.

Pytanie 5

Gdzie znajdują się szczegółowe uregulowania określające warunki i zasady na jakich realizowany jest Podmiotowy System Finansowania w województwie łódzkim z wykorzystaniem bonów rozwojowych?

Odpowiedź 5

Szczegółowe uregulowania zawarte są w „Standardzie realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” przyjętym 09.05.2023 r. Uchwałą ZWŁ nr 379/23.

Pytanie 6

W zapisach regulaminu konkursu na Operatora na str. 20 jest zapis mówiący o tym, że IZ dopuszcza możliwość podpisywania umów pomiędzy Operatorem a podmiotem świadczącym usługę rozwojową. Jaka jest wykładnia tego zapisu, tzn. o jakich umowach jest tutaj mowa i czego one mają dotyczyć?

Odpowiedź 6

W „Standardzie realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” w ustępie V ww. dokumentu wskazano na formalności, które powinny zostać spełnione w ramach rozliczania bonów przez Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową (PŚUR). Obowiązki PŚUR dotyczą głównie zobowiązań do przedkładania dokumentów rozliczających usługi rozwojowe z których skorzystali uczestnicy beneficjenta. Ponadto z uwagi na przeniesienie ostatecznych rozliczeń za zrealizowane usługi na poziom PŚUR przedstawiono zakres formalności względem PŚUR, a Operatorem (tj. składanie kompletnych dokumentów rozliczających usługę, składanie ewentualnych wyjaśnień związanych z usługami w których brali udział uczestnicy Beneficjenta). Operator w sytuacji niewywiązywania się z obowiązków nałożonych względem PŚUR miałby podstawę do ewentualnych roszczeń (np. w zakresie wystawienia korekty faktur, udzielania wyjaśnień).Tym samym Instytucja Zarządzająca dopuszcza możliwość podpisywania umów przez Operatora z PŚUR (przed rozpoczęciem udziału uczestnika w usłudze rozwojowej). Innymi słowy, umowa ta może dotyczyć warunków realizacji i rozliczania bonów rozwojowych pomiędzy Operatorem, a PŚUR oraz zobowiązanie do działania zgodnie z Regulaminem Operatora.

Pytanie 7

Czy schemat obiegu bonu rozwojowego PSF WŁ wskazany w dokumencie pn. „Standardy realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” załączniku nr 2 odpowiada elektronicznemu systemowi bonowemu opisanemu na str. 21 w regulaminie konkursu.

Odpowiedź 7

Obieg bonu opisany w załączniku do „Standardu realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW” opisuje ogólnie obieg bonu od momentu zgłoszenia uczestnika do rozliczenia. Elektroniczny system powinien być spójny z obiegiem bonu oraz dodatkowo powinien opisywać techniczne aspekty funkcjonowania systemu (sposób zabezpieczenia systemu, przechowywanie danych, w tym serwer). Ponadto powinien opisywać jakie elementy planuje beneficjent zrealizować w ramach systemu. Jednocześnie ogólny opis elementów, jakie beneficjent zamierza utworzyć w ramach systemu powinien zostać wskazany we wniosku, tj. jakie funkcjonalności będą możliwe w ramach poszczególnych modułów systemu np. w ramach modułu rejestracji pracodawców (poszczególne elementy np. aplikowanie po bony za pośrednictwem formularza on- line, proces weryfikacji zgłoszeń), moduł rozliczania usług (wkład własny, stan realizacji usług rozwojowych, płatność, rozliczenie bonów). Ponadto system powinien opisywać aspekt zarządzania bonami (w zależności od tego, co planuje w ramach systemu Beneficjent), np. sprawozdawczość systemu, możliwość generowania raportów, weryfikacji limitów określonych w Regulaminie, czy kompatybilności z innymi systemami ułatwiającymi proces rozliczeń, czy aplikowania (np. z ceidg, czy krs).
Ponadto w opisie powinna znaleźć się informacja nt. planowanej dostępności systemu dla poszczególnych uczestników systemu (pracodawca, PSUR, Beneficjent).

 

 

 

 

 

Data publikacji: 24.07.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0802IZ00001/23

 

Pytanie 1

Czy dostępny jest katalog sprzętów oraz wozów ratowniczych o których dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca?

Odpowiedź 1

Konkurs nie posiada katalogu zamkniętego sprzętów, wyposażenia oraz rodzajów wozów ratowniczych o których dofinansowanie można się ubiegać. Kluczową kwestią aby ubiegać się o dofinansowanie sprzętów oraz wozów będzie uzasadnienie, że spełniają one założenia wybranego typu projektu oraz wpisują się w cel szczegółowy działania, który jest określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – „Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego”. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu przedstawia koszty bezpośrednie w formie budżetu zadaniowego, wskazując opis i uzasadnienie poniesienia wydatków oraz koszty pośrednie. Opracowany budżet jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Pytanie 2

Czy aby aplikować w konkursie wnioskodawca musi wpisać się w oba opublikowane typy projektów?

Odpowiedź 2

Wnioskodawca musi wpisać się w przynajmniej jeden z dwóch typów projektów możliwych do realizacji tj.:

 • inwestycje w zakresie ochrony przed pożarami lasów oraz obszarów cennych przyrodniczo;
 • zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych lub usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Realizacja obu typów projektów w konkursie nie jest wykluczona.

Pytanie 3

Czy na potrzeby konkursu wymagane jest stworzenie studium wykonalności?

Odpowiedź 3

W przypadku projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi powyżej 50 mln PLN należy sporządzić studium wykonalności zgodnie z Zasadami przygotowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (Załącznik nr 5 do Regulaminu)". Oznacza to, iż dla projektów, których wartość nie przekracza 50 mln PLN nie jest wymagane sporządzanie studium wykonalności. Natomiast wnioskodawca w każdym przypadku jest zobowiązany do sporządzenia analizy ekonomiczno-finansowej.

Pytanie 4

Czy wnioskodawca może ponieść wydatki przed rozstrzygnięciem konkursu i podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu?

Odpowiedź 4

Wydatkowanie środków, do chwili zatwierdzenia wniosku i podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z zapisami podrozdziału 2.1 pkt 7 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 „wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych i umowie o dofinansowanie projektu. Właściwa instytucja będąca stroną umowy może ograniczyć możliwość kwalifikowania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, o czym informuje wnioskodawców w regulaminie wyboru projektów.”. Natomiast w przypadku, gdy projekt nie otrzyma dofinansowania, uprzednio poniesione wydatki nie będą mogły zostać zwrócone.

Pytanie 5

Gdzie znajdę informację o Obszarze Zielonej Gospodarki wspomnianym w kryteriach merytorycznych punktowych wyboru projektów?

Odpowiedź 5

Obszar Zielonej Gospodarki został zdefiniowany w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego SRWL-2030_6.05.2021_uchwalona.pdf (lodzkie.pl) strona 102.

 

Data publikacji: 24.07.2023 | Kategoria: Nabory wniosków (wiadomosci) | FELD0208IZ00001/23

Informacje o spotkaniach

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje, gdzie każdy zainteresowany uzyska informację z zakresu:

 • pozyskania środków na otwarcie działalności gospodarczej;
 • dotacji i pożyczek na rozwój firmy;
 • wsparcia dla organizacji pozarządowych;
 • aktualnych i planowanych konkursów w ramach Funduszy Europejskich.

Przedstawimy Ci możliwości wsparcia na realizację własnych pomysłów oraz wyjaśnimy zasady ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.
Dodatkowo, w lokalizacjach oznaczonych znakiem (PPP), dowiesz się również jak pozyskać środki i prawidłowo realizować projekty w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Najbliższe konsultacje odbędą się w następujących terminach:

 • 4 sierpnia 2023 r. w godz. 8:00 - 10:30, Urząd Gminy w Czastarach, ul. Wolności 29 (PPP);
 • 4 sierpnia 2023 r. w godz. 11:00 - 13:30, Urząd Gminy Mokrsko, Mokrsko 231 (PPP);
 • 8 sierpnia 2023 r. w godz. 09:30 - 14:30, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 41;
 • 10 sierpnia 2023 r. w godz. 9:30 - 14:30, Starostwo Powiatowe w Radomsku, Leszka Czarnego 22;
 • 31 sierpnia 2023 r. w godz. 09:00 - 14:00, Starostwo Powiatowe w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, pokój 6a (parter).

Dla kogo

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

Organizator spotkania

Organizator spotkania w Czastarach, Mokrsku oraz Brzezinach:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
tel. 42 663 31 07; 42 663 3405; 42 291 9760
e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

Organizator spotkań w Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Bełchatowie
ul. Marii i Lecha Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów
tel. 44 754 78 07, 690 600 586
e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Data publikacji: 20.07.2023 | Kategoria: Szkolenia PIFE | Mobilne Punkty Informacyjne

18.07.2023 r. w godzinach 10:00 – 12:00 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie nie będzie świadczył usługi konsultacji bezpośrednich.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i email z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, tel: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60, e-mail: Pife.Lodz@lodzkie.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

Data publikacji: 14.07.2023 | Kategoria: Wiadomości
Strona 15 z 415
 
Top