Uzupełnienie Podręcznika Beneficjenta projektów EFS w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego - wersja 1.7

Przedstawiamy Państwu aktualizację z dnia 01.02.2020 r. uszczegółowionej instrukcji rozliczania projektu z wykorzystaniem SL2014 Aplikacji Głównej Centralnego systemu teleinformatycznego pod nazwą: Podręcznik beneficjenta (wersja 1.7)

Załącznikami do niniejszej wersji Podręcznika są:

 1. Słownik głównych pojęć.
 2. Testy logiczne.
 3. Szczegółowy Harmonogram Płatności 1 i 1a.
 4. Wykaz gmin z województwa łódzkiego zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA.

Jest to dokument opracowany przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy współpracy Wydziału Obsługi EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi przygotowany dla beneficjentów realizujących projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Jeżeli podpisałeś umowę o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej:

 • VIII - Zatrudnienie
 • IX - Włączenie społeczne
 • X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • XI – Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
 • XII – Pomoc Techniczna

wnioski o płatność, korespondencję, harmonogramy płatności, monitorowanie uczestników, bazę personelu oraz zamówienia publiczne przygotowuj w zgodnie z zapisami niniejszego podręcznika.

Podręcznik beneficjanta projektów EFS w ramach RPO WŁ jest uszczegółowionym dokumentem pt. „Podręcznik beneficjenta” opracowanym przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa zwaną horyzontalnym Podręcznikiem beneficjenta.

Podręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ wersja 1.7

Podręcznik Beneficjenta projektów EFS w ramach RPO WŁ wersja 1.7 (tryb rejestruj zmiany)

Słownik głównych pojęć wersja 1.2387.09 KB

Słownik głównych pojęć (w trybie rejestracji zmian) wersja 1.2330.3 KB

Harmonogram płatności - 1236 KB

Harmonogram płatności - 1a217.5 KB

Wykaz gmin z wojewodztwa łódzkiego zgodnie z klasyfikacją DEGURBA27.25 KB

Testy logiczne (walidacje) wersja 1.2481.89 KB

Test logiczne (walidacje) wersja 1212.21 KB

Najczęściej zadawane pytania (stan na wrzesień 2016 r.)147.17 KB

 

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od: 2020-02-01
 • Temat dokumentu: Realizacja projektów
 • Rodzaj dokumentu: Zalecenia i instrukcje
 
Top