Podręcznik Beneficjenta SL 2014 - wersja 1.6

"Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014

Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność
  • harmonogramów finansowych
  • uczestników projektów
  • zamówień publicznych
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika dotyczą:

  • zapis o braku konieczności dołączania do wniosku skanów dokumentów księgowych których wydatki są w całości niekwalifikowalne,
  • zapis o braku konieczności załaczania skanów dokumentów zarówno w module Postęp finansowy, jak i Załączniki,
  • koniecznośc dołaczania oświadczeń dla projektów z działania VII.4 w zakresie komplementarności projektu z projektem realizowanym z Europjekiego Funduszu Społecznego.

W celu ułatwienia beneficjentom zaznajomienia się ze zmianami wprowadzonymi przez IZ RPO WŁ, zostały zamieszczone dwie wersje podręcznika - wersja ostateczna w formacie pdf i wersja robocza w trybie rejestruj zmiany w formcie docx

pdfPodręcznik beneficjenta SL 2014 wersja 1.66.68 MB

docxPodręcznik beneficjenta SL 2014 wersja 1.68.91 MB

Dodatkowe informacje

  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Zalecenia i instrukcje
 
Top