Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.1

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 2.1).

Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność
  • harmonogramów finansowych
  • uczestników projektów
  • zamówień publicznych
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika wprowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

Monitorowanie IF

  • zwiększenie liczby znaków pola "Nazwa odbiorcy" ze 100 do 400,
  • zmiana charakteru walidacji dla pola "Numer umowy z odbiorcą" z blokującej na ostrzeżenie, pozwalającą na zapis danych w systemie,

Monitorowanie uczestników projektów

  • usunięcie walidacji "„Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia" nie może być wcześniejsza niż data w polu Wniosek za okres (wartość od)"

pdfPodręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.1.pdf7.83 MB
docxPodręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.111.58 MB

Dodatkowe informacje

  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Zalecenia i instrukcje
 
Top