Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.3

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 2.3).
Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność,
  • harmonogramów finansowych,
  • uczestników projektów,
  • zamówień publicznych,
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika wprowadzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju:

Załączniki

  • konieczność dołączenia w przypadku projektu z działania VII.3 „Infrastruktura opieki społecznej” i działania VII.4 „Edukacja” oświadczenia o stanie realizacji projektów komplementarnych wykazanych we wniosku o dofinansowanie.

Zamówienia Publiczne

  • doprecyzowano zapisy dotyczące informacji o zamówieniach, do których stosuje się inne przepisy niż ustaw PZP.

pdfPodręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.37.84 MB
docxPodręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.311.58 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-08-30
  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top