Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.9

Przedstawiamy zaktualizowany "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 (wersja 1.9).
Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

 • wniosków o płatność,
 • harmonogramów finansowych,
 • uczestników projektów,
 • zamówień publicznych,
 • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju:

 • zablokowanie edycji pola „Wiek w chwili przystąpienia do projektu” jeśli zostało wyliczone automatycznie,
 • dodanie pola „Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia” na formularzu EFS,
 • realizacja postulatu ze zgłoszenia POWR-1678 - w sytuacji wyboru wartości "Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej" w ramach pola "W tym" dostępność do edycji pól "Data założenia działalności", "Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej" i "PKD",
 • w merytorycznie uzasadnionych przypadkach, umożliwienie instytucji poprawy formularza Monitorowania uczestników projektów  na jej poziomie - bez konieczności zwracania formularza do poprawy przez Beneficjenta,
 • dodanie wartości „Wsparcie z wykorzystania TIK” w polu „Rodzaj wsparcia”.

W celu ułatwienia beneficjentom zaznajomienia się ze zmianami wprowadzonymi przez IZ RPO WŁ, zostały zamieszczone dwie wersje podręcznika - wersja ostateczna w formacie pdf i wersja robocza w trybie rejestruj zmiany w formcie docx.

pdfPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.97.47 MB

docxPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.99.05 MB

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od: 2018-01-03
 • Temat dokumentu: Realizacja projektów
 • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top