Ogłoszenie o naborach w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Data publikacji: 30.12.2016 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

 1. ”Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE dla budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki”
 Wnioskodawca: Gmina Koluszki
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-017/16

2.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ozorków”
 Wnioskodawca: Gmina Ozorków
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-018/16

 3. ”Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”
 Wnioskodawca: Miasto Brzeziny
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-019/16

 4. ”Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”
 Wnioskodawca: Miasto Pabianice
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-020/16

 5.”Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”
 Wnioskodawca: Powiat Łódzki Wschodni
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-021/16

 6. ”Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza”
 Wnioskodawca: Gmina Miasto Zgierz
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-022/16

 7. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”
 Wnioskodawca: Powiat Zgierski
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-023/16

 8. ”Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach”
 Wnioskodawca: Powiat Pabianicki
 Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-024/16

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia wraz z listą niezbędnych dokumnetów dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

Artykuły powiązane

 
Top