"Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice" - projekt wybrany do dofinansowania w ramach termomodernizacji bydynków - ZIT

Data publikacji: 23.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0013/17, pn. "Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” złożony przez Miasto Pabianice został wybrany do dofinansowania.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 11 budynków użyteczności publicznej (woj. łódzkie, powiat pabianicki, miasto Pabianice. Dotychczas opracowano audyt energetyczny, PFU i SW. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Projekt będzie realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wnioskodawcą i Beneficjentem będzie Miasto Pabianice. Projekt będzie realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym. Partnerem prywatnym jest Lider Konsorcjum Siemens Sp. z o. o. oraz Członek Konsorcjum  Siemens Finance Sp. z o.o.

Projekt obejmuje: Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 (od 1 września 2017 r. SP nr 16); Zadanie 2 Termomodernizacja budynku PM nr 4; Zadanie 3 Termomodernizacja budynku PM nr 6; Zadanie 4 Termomodernizacja budynku PM nr 11; Zadanie 5 Termomodernizacja budynku PM nr 13; Zadanie 6 Termomodernizacja budynku PM nr 14; Zadanie 7 Termomodernizacja budynku PM nr 16; Zadanie 8 Termomodernizacja budynku SP nr 3; Zadanie 9 Termomodernizacja budynku SP nr 14; Zadanie 10 Termomodernizacja budynku SP nr 17; Zadanie 11 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego, Oddział I; Zadanie 12 Nadzór inwestorski; Zadanie 13 Zarządzanie projektem; Zadanie 14 Promocja projektu. Zakres projektu jest oparty o ustalenia z audytów energetycznych. Wszelkie wyliczenia zostały dokonane w audycie efektywności energetycznej.

Efekty projektu:

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CO32): 6 974 970,14 [kWh/rok];
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO34): 1 913,09 [MGCO2/rok];
  • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 35 512,11 [m2];
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 17 822,75 [GJ/rok];
  • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 11 [szt.].

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 10 499 266,24 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.85 KB

 
Top