Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT.

Data publikacji: 12.06.2017 r.

Informujemy, iż Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ozorków” złożony przez Gminę Ozorków w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Naboru nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-018/16, uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top