Projekt „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” po pozytywnej ocenie formalnej

Data publikacji: 11.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0015/17, pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” złożony przez Powiat Łódzki Wschodni uzyskał pozytywną ocenę formalną. Projekt został  złożony w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-021/16.

 
Top