Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach dofinansowana w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 07.09.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0012/17, pn. ”Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach” złożony przez Miasto Brzeziny został wybrany do dofinansowania.

Celem głównym projektu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych poprzez realizację przedsięwzięć ograniczających emisję znieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisję gazów cieplarnianych.

Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

  • poprawa efektywności energetycznej 1 budynku użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 823 889,44 kWh/rok,
  • poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych o 216,66 ton równoważnika CO2 rocznie.

Projekt obejmuje przygotowanie studium wykonalności i przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach, wchodzącej w skład Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Będzie realizowany kompleksowo, ponieważ swym zakresem obejmuje również zarządzanie projektem i jego obsługę, wraz z nadzorem inwestorskim i promocją projektu.

Nakłady inwestycyjne na realizację tego projektu wyniosą łącznie 2 586 157,94 zł brutto.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020238.83 KB

 
Top