Informacja o wynikach oceny merytorycznej projektu, pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej Miasta Zgierza”

Data publikacji: 12.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/17, pn. "Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej Miasta Zgierza” złożony przez Gminę Miasto Zgierz, w ramach trybu pozakonkursowego, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT, naboru nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-022/16 uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 68,12 % punktów.

 
Top