Informacja o wynikach oceny merytorycznej projektu, pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II”

Data publikacji: 12.06.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0004/17, pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego – część II” złożony przez Powiat Zgierski, w ramach trybu pozakonkursowego, Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT, naboru nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-023/16. uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 64,95 % punktów.

 
Top