Definicja i lista wskaźników

28.09.2016

W dniu 28 września 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1170/16, w której zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • usunięcia z Listy definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz Listy wskaźników dodatkowych oraz ich definicji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w zakresie działań:

II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP;

IV.1 Odnawialne źródła energii;

IV.3 Ochrona powietrza;

 V.1Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom;

 VI.1Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury;

VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej;

VII.4  Edukacja

wszystkich wskaźników agregujących,

  • zmiany rodzaju z „kluczowego” na „specyficzny” wskaźników z WLWK nie przypisanych do Priorytetu Inwestycyjnego, w ramach którego realizowany jest projekt w zakresie działań:

 IV.1 Odnawialne źródła energii

IV.3 Ochrona powietrza

VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

VI.3Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego.


pdf Załącznik nr 1-  Oś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

pdfZałącznik nr 2 - Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka465.07 KB
pdfZałącznik nr 3 - Oś Priorytetowa III Transport419.07 KB
pdfZałącznik nr 4 - Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna525.74 KB
pdfZałącznik nr 5 - Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska530.68 KB
pdfZałącznik nr 6 - Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu409.11 KB
pdfZałącznik nr 7 - Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych500.46 KB
pdfZałącznik nr 8 - Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie304.87 KB
pdfZałącznik nr 9 - Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne400.14 KB
pdfZałącznik nr 10 - Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie346.12 KB
pdfZałącznik nr 11 - Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności260.96 KB

 

 

 


Top