Zmiana definicji i listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

W dniu 25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 983/17, w której zmiany dotyczą:

  • Osi Priorytetowej I  poprzez dodanie wskaźnika:  Liczba  przedsiębiorstw  korzystających  ze  wspartej  infrastruktury B+R - wspartej w ramach projektu w miejsce wskaźnika Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu  infrastruktury B+R - wspartej w ramach projektu. Powyższa zmiana wynika z zapisów SZOOP.
  • Osi Priorytetowej II dodaje się wskaźniki produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 02) oraz Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego [szt.]. Powyższa zmiana wynika z dostosowania do przyjętej formy wdrażania Poddziałania II.1.2.
  • Osi priorytetowej X zmiany wprowadzono w definicjach wskaźników.
  • Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i m.in. dotyczą przyporządkowania rodzaju wskaźnika oraz zmiany skrótu dla wskaźników common indicator z CO na CI.

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-07-25
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe

Artykuły powiązane

 
Top