Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany do definicji i listy wskaźników Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

17 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1019/18,  w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, IV Gospodarka niskoemisyjna, VII Infrastruktura dla usług społecznych, VIII Zatrudnienie,  IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
Zmiany wynikają z nowelizacji Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz konieczności doprecyzowania definicji wskaźników wynikających z doświadczeń we wdrażaniu. W celu zobrazowania zmian, publikujemy wykaz zmian w trybie rejestruj zmiany.

pdfOś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy505.04 KB
pdfOś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka608.31 KB
pdfOś Priorytetowa III Transport482.11 KB
pdfOś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna607.57 KB
pdfOś Priorytetowa V Ochrona środowiska616.6 KB
pdfOś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu410.71 KB
pdfOś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych564.95 KB
pdfOś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 532.19 KB
pdfOś Priorytetowa IX Włączenie społeczne711.47 KB
pdfOś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie486.26 KB
pdfOś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności524.18 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-07-17
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Inne

Artykuły powiązane

 
Top