Zmiany w definicji i listach wskaźników Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

26 września 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1330/18,  w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy.

Zmiany wynikają z przyjęcia ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. 2018, poz. 1669) - zaktualizowano definicję wskaźnika Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R.

pdfOś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy268.61 KB
pdfOś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka608.31 KB
pdfOś Priorytetowa III Transport482.11 KB
pdfOś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna607.57 KB
pdfOś Priorytetowa V Ochrona środowiska616.6 KB
pdfOś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu410.71 KB
pdfOś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych564.95 KB
pdfOś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 532.19 KB
pdfOś Priorytetowa IX Włączenie społeczne711.47 KB
pdfOś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie486.26 KB
pdfOś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności524.18 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-09-26
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Inne

Artykuły powiązane

 
Top