Zmiany do definicji i listy wskaźników Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

30 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 122/18, w której zmiany dotyczą:

  • Osi Priorytetowej I  Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy – doprecyzowuje się definicję wskaźnika rezultatu Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu;
  • Osi Priorytetowej VIII  Zatrudnienie – wprowadza się nowy wskaźnik produktu Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji do listy wskaźników dodatkowych;
  • Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne – wprowadza się nowy wskaźnik produktu Liczba interesariuszy ekonomii społecznej objętych wsparciem do listy definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


pdfZałącznik nr 1- Oś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy417.03 KB
pdfZałącznik nr 2- Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka607.06 KB
pdfZałącznik nr 3- Oś Priorytetowa III Transport385.23 KB
pdfZałącznik nr 4- Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna600.05 KB
pdfZałącznik nr 5- Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska488.83 KB
pdfZałącznik nr 6- Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu410.71 KB
pdfZałącznik nr 7- Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych563.82 KB
pdfZałącznik nr 8- Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 532.32 KB
pdfZałącznik nr 9- Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne713.19 KB
pdfZałącznik nr 10- Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie407.32 KB
pdfZałącznik nr 11- Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 343.66 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-01-30
  • Temat dokumentu: Informacja i promocja
  • Rodzaj dokumentu: Inne

Artykuły powiązane

 
Top