Zarząd Województwa Łódzkiego wprowadził zmiany do definicji i listy wskaźników Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

15 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1576/18,  w której wprowadził zmiany w zakresie wskaźników stosowanych w Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, IV Gospodarka niskoemisyjna, VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu:

  • wskaźnik produktu Liczba  zmodernizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło w przypadku Działania IV.3 Ochrona Powietrza,
  • wskaźniki rezultatu Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych, Liczba kontraktów handlowych zagranicznych, podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji oraz Planowany procentowy udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży ogółem w przypadku Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,
  • wskaźnik produktu Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI01) z wskaźnik produktu w przypadku Osi Priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, IV Gospodarka niskoemisyjna, VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.

pdfOś Priorytetowa I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy493.19 KB
pdfOś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka607.8 KB
pdfOś Priorytetowa III Transport482.11 KB
pdfOś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna592.69 KB
pdfOś Priorytetowa V Ochrona środowiska616.6 KB
pdfOś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu454.82 KB
pdfOś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych564.95 KB
pdfOś Priorytetowa VIII Zatrudnienie 532.19 KB
pdfOś Priorytetowa IX Włączenie społeczne711.47 KB
pdfOś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie486.26 KB
pdfOś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności524.18 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2018-11-15
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Inne

Artykuły powiązane

 
Top