W dniu 19 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX

Data publikacji: 20.08.2015 r.

W dniu 19 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” - Działanie IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej” - Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest powstanie nowych i trwałych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, a dofinansowanie można otrzymać na:
- świadczenie usług zmierzających do inicjowania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (usługi animacyjne i usługi inkubacyjne)
- udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej
- świadczenie usług dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące wzmocnieniu ich potencjału (usługi biznesowe).

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą instytucje wsparcia lub rozwoju ekonomii społecznej – akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.

Ogólna pula środków na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 15 327 620 zł.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 22 września do 14 października 2015 r.

Pełna informacja o naborze dostępna jest na stronie: www.rpo.wup.lodz.pl, lub pod bezpośrednim linkiem:
bezpośredni link do informacji o naborze.

 
Top