Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 18.08.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 14.09.2015 do 12.10.2015

 

Termin roztrzygnięcia konkursu

10.01.2016 r. (styczeń 2016)

 

Miejsce składania wniosków

Oddział promocji i informacji EFS

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49,

(budynek B, II piętro, pok. 1.04)

w godzinach pracy Urzędu

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy złożyć w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (plik w formacie XLS lub XLSX), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą:

  • powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne – powiatowe centra pomocy rodzinie o których mowa w art. 112 ustawy o pomocy społecznej;
  • gminne samorządowe jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy społecznej o których mowa w art. 110 ustawy o pomocy społecznej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Wsparcie realizowane będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z kompetencjami poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 084 840 zł

 

Regulamin konkursu

docRegulamin konkursu808 KB

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

docxZałącznik nr 3 do Regulaminu konkursu98.91 KB

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 5 oraz Załącznik 6 do Regulaminu konkursu

 

Środki odwoławcze przysługujace składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

rpo@wup.lodz.pl

 

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

 

Typ bebeficjenta

Samorządowe jednostki organizacyjne

 

Minimalny wkład własny

15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

 

Wartość projektu

Min. 100 000 PLN

 

Dowiedz się więcej

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków:

http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskowhttp://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

 

Przekierowanie do dokumentów Programu

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

 

Załączniki

docRegulamin konkursu808 KB

doc Załącznik 1. Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)131 KB

doc Załącznik 2. Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020363 KB

docx Załącznik 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-202098.91 KB

doc Załącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020518 KB

docx Załącznik 5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami – standardowa128.74 KB

docx Załącznik 6. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami – kwoty ryczałtowe130.29 KB

docZałącznik 7. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych442.5 KB

doc Załącznik 8. Sposób i metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej85.5 KB

xls Dokumenty powiązane - Formularz wniosku o dofinansowanie ver.1.1 w formacie xls979.5 KB

xlsx Dokumenty powiązane - Formularz wniosku o dofinansowanie ver.1.1 w formacie xlsx443.25 KB

 
Top