Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 19.08.2015 r.

I. Instytucja ogłaszająca konkurs:

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

II. Przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu:
Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne postanowieniami SZOOP w zakresie Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:
- przygotowaniu i promocji kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych lub współpracy,
- tworzeniu nowych i rozwoju istniejących systemów informacji gospodarczej,
- organizacji i udziału w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu.

III. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 5 000 000 EUR (słownie: pięć milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 20 946 500 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset zł).

IV. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowanie projektu:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu - 50 000 zł wydatków kwalifikowalnych
Maksymalna wartość projektu nie została określona.

V. Termin, miejsce i forma składania wniosku o dofinansowanie projektu:
Termin ogłoszenia konkursu: 18 sierpnia 2015 roku.
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2015 r. a kończy 14 października 2015 r.
Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu.
Wnioski o dofinansowanie należy składać osobiście w dni robocze w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać na adres:
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
Zespół Konsultantów
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w wersji papierowej w formacie A4, w jednym egzemplarzu oraz w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD) w wersji tożsamej z wersją papierową.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.rpo.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl

VI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:
Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie konkursu numer RPLD.02.02.02-IP.02-10-002/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka dla Działania II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy pod adresem www.cop.lodzkie.pl oraz Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl
Załączniki:
 
 
 
Top