Konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15 - Poddziałanie IX.1.1

Data publikacji: 11.08.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" - Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Termin składania wniosków

Wnioski mozna składać od 14.09.2015 r. do 05.10.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 03.01.2016 r. (styczeń 2016)

Miejsce składania wniosków

Oddział promocji i informacji EFS

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49,

(budynek B, II piętro, pok. 1.04)

w godzinach pracy Urzędu

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy złożyć w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (plik w formacie XLS lub XLSX), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą podmioty specjalizujące się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

-instytucje pomocy i integracji społeczne,

podmioty ekonomii społecznej,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej:

  1. instrumenty aktywizacji społecznej ukierunkowane na przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym praca socjalna,
  2. instrumenty aktywizacji zawodowej ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu uzyskania lub utrzymania zatrudnienia,
  3. instrumenty aktywizacji edukacyjnej ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na status społeczny.

 

Kryteria wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub .aksymalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95%.

 

Regulamin Konkursu

docxRegulamin konkursu202.94 KB

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

docxZałącznik nr 3 do Regulaminu konkursu98.91 KB

 

Wzór umowy o dofinansowanie

docxZałącznik nr 5 do Regulaminu konkursu128.74 KB

docxZałącznik nr 6 do Regulaminu konkursu130.29 KB

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

rpo@wup.lodz.pl

W tytule e-maila należy wskazać numer konkursu, którego dotyczy pytanie.

 

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

 

Minimalny wkład własny

5% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

(15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów OPS i PCPR)

 

Wartość projektu

Min. 100 000 PLN

 

Dowiedz się więcej

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow

 

Przekierowanie do dokumentów Programu

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

 

Załączniki

docxRegulamin konkursu202.94 KB

docZałącznik 1. Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 (tryb konkursowy)131 KB

docZałacznik 2. Wzór Karty Oceny Formalno-Merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020346.5 KB

docxZałącznik 3. Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014-202098.91 KB

docZałącznik 4. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie RPO WŁ na lata 2014-2020486 KB

docxZałącznik 5. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami - standardowa128.74 KB

docxZałącznik 6. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu wraz załącznikami - kwoty ryczałtowe130.29 KB

docZałącznik 7. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych202 KB

docZałącznik 8. Sposób i metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej85.5 KB

pdfZałącznik 9. Polskie Ramy Jakości Praktyk i Staży 401.59 KB

xlsDokumenty powiązane - Formularz wniosku o dofinansowanie w formacie xls905.5 KB

xlsxDokumenty powiązane - Formularz wniosku o dofinansowanie w formacie xlsx440.57 KB

 
Top