Aktualności ewaluacja

Menu kontekstowe

 

6 grudnia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


14 grudnia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena efektów wsparcia sfery B+R oraz konkurencyjności, innowacyjności i internacjonalizacji MŚP w ramach OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


16 października 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena efektów wsparcia przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach OPV RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 30 czerwca 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


2 marca 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wybranych działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


17 stycznia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wpływu inwestycji podejmowanych w ramach OP IV "Gospodarka niskoemisyjna" RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


30 stycznia 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Wpływ inwestycji w infrastrukturę w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 2014-2020 na dostępność i jakość usług społecznych.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 15 lipca 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020 (pomiar 3).
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


30 maja 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


24 stycznia 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


20 grudnia 2021 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 17/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument dostępny jest w zakładce Ewaluacja.


17 listopada 2021 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. Ewaluacja „Programu wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek dla mieszkańców województwa łódzkiego” w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


15 października 2021 roku odebraliśmy raport końcowy dotyczący ewaluacji pt. Ewaluacja Programu rehabilitacyjno-edukacyjnego dla pacjentów kardiologicznych z terenu województwa łódzkiego w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


11 stycznia 2021 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 2/21 z dnia 11 stycznia 2021 r. zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument dostępny jest w zakładce Ewaluacja.


24 lipca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego z badania pt. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


12 listopada 2019 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 11/19 z dnia 12 listopada 2019 r. zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dokument dostępny jest w zakładce Ewaluacja.


8 lipca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


18 marca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020. Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 25 stycznia 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania pt. „Ewaluacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działań przewidzianych w Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 25 stycznia 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Wsparcie terenów inwestycyjnych w województwie łódzkim – warunki powodzenia inwestycji i optymalizacja systemu wdrażania Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne RPO WŁ 2014-2020”.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 20 września 2018 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 11/18 zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


W dniu 18 grudnia 2017 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Dodatkowe informacje oraz  raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty


30 listopada 2017 roku podpisano protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnienie kryteriów wyboru projektów”.
Dodatkowe informacje, raporty cząstkowe oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 21 lipca 2017 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa”.

Dodatkowe informacje dostępne są w raporcie końcowym.


W dniu 12 czerwca 2017 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013”.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 16 lutego 2017 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program operacyjny ojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 4/17 zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Plan Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020


W dniu 12 grudnia 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działąń przewidzianych w rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOjewództwa Łodzkiego na lata 2014-2020"

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 8 sierpnia 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu funduszy unijnych na poprawę jakości i dostępności usług społecznych oraz zdrowotnych, w tym wysokospecjalistycznych, dla mieszkańców województwa łódzkiego”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 21 lipca 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 3 grudnia 2015 roku Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 zatwierdził Plan Ewaluacji RPO WŁ na lata 2014-2020. Opracowany przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) dokument pn. Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony Uchwałą nr 11/15 KM RPO WŁ 2014-2020.

Dokument dostępny jest tutaj.

 
Top