Aktualności ewaluacja

Menu kontekstowe

W dniu 18 grudnia 2017 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020”.

Dodatkowe informacje oraz  raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty


30 listopada 2017 roku podpisano protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „System wyboru projektów ze szczególnym uwzględnienie kryteriów wyboru projektów”.
Dodatkowe informacje, raporty cząstkowe oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 21 lipca 2017 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Wpływ działań realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu RPO WŁ 2014-2020 na zwiększenie partycypacji w kulturze, rozwój turystyki oraz tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa”.

Dodatkowe informacje dostępne są w raporcie końcowym.


W dniu 12 czerwca 2017 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013”.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania dostępne są w zakładce Raporty.


W dniu 16 lutego 2017 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program operacyjny ojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 4/17 zatwierdził zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Plan Ewaluacji RPO WŁ 2014-2020


W dniu 12 grudnia 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz działąń przewidzianych w rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOjewództwa Łodzkiego na lata 2014-2020"

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 8 sierpnia 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu funduszy unijnych na poprawę jakości i dostępności usług społecznych oraz zdrowotnych, w tym wysokospecjalistycznych, dla mieszkańców województwa łódzkiego”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 21 lipca 2016 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu środków unijnych na rozwój sektora B+R”, zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013.
Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z ww. badania.


W dniu 3 grudnia 2015 roku Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 zatwierdził Plan Ewaluacji RPO WŁ na lata 2014-2020. Opracowany przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) dokument pn. Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony Uchwałą nr 11/15 KM RPO WŁ 2014-2020.

Dokument dostępny jest tutaj.

 
Top