Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru dla Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne

Data publikacji: 25.02.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 informauje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi Priorytetowej III Transport, Poddziałanie III.2.2 Drogi lokalne.

Lista członków KOP dla naboru z Poddziałania III.2.2 Drogi lokalne

 
Top