Informujemy o zmianie zapisów w Regulaminie Konkursu Otwartego dla naboru z Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie

Data publikacji: 29.02.2016 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 103/16 z dnia 05 lutego 2016 r. przyjął zmiany w zapisach szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Działania III Transport, Poddziałanie III.2.1 Drogi wojewódzkie w zakresie typu beneficjentów oraz maksymalnej wartości zaliczki dofinansowania. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 
 
 

Artykuły powiązane

 
Top