Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego dróg wojewódzkich

Data publikacji: 30.11.2023 r.

28 listopada 2023 r. dokonaliśmy zmian w zapisach Regulaminu Konkursu Zamkniętego dla naboru nr RPLD.03.02.01-IZ.00-10-001/23 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w następujący sposób:

  1. w § 3 ust. 1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:
    „Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 596 159,76 Euro (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć Euro siedemdziesiąt sześć eurocentów), tj. 7 113 285,96 PLN (kurs Euro = 4,4565 PLN z dnia 30.10.2023 r.) oraz dodatkowo przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego wynosi 16 436 494,77 PLN”.
  2. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - do 85 % kosztów kwalifikowanych projektu, oraz do 69 % ze środków pochodzących z Budżetu Państwa.”
 
Top