Informacja dotycząca podstaw prawnych udzielenia pomocy publicznej w ramach Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 23.05.2016 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przypomina, iż w związku z naborem nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i otencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis w projekcie, wspracie udzielan będzie w szczególności na podstawie:

  • rozporządzenia Ministra Infreastruktury z dnia 20 października 2015 roku w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  • rozporządzenia Ministra i Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W celu sprawdzenia, czy dany projekt infrastrukturalny podlega przepisom pomocy publicznej, można skorzystać z opracowanego przez służby Komisji Europejskiej (KE) dokumentu roboczego pn. Siatka analityczna dotycząca zastosowania zasad pomocy państwa do finansowania projektów infrastrukturalnych, dostępnego w roboczym tłumaczeniu na język polski pod adresem http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/130-siatki-analityczne/siatki-analityczne-robocze-tlumaczenie-polski.pdf. Dodatkowo, pomocny może być dokument opracowany przez KE w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Rozporządzenia GBER - General Block Exemption Regulation, dostępny w języku angielskim pod adresem http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf.

Artykuły powiązane

 
Top