Informujemy o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru z Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 28.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfSkład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16235.44 KB

Artykuły powiązane

 
Top