Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie wniesionego przez „Ozdoba i Syn" s.c. złożonego w ramach konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej

Data publikacji: 07.03.2017 r.

W związku z uwzględnieniem protestu wniesionego przez „Ozdoba i Syn” spółka cywilna od negatywnej oceny formalnej projektu nr WND-RPLD.06.02.01-10-0047/16 oraz ponowną oceną formalną przedmiotowego wniosku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego informuje o pozytywnym wyniku oceny formalnej w/w wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków259.19 KB

Artykuły powiązane

 
Top