Przedłużenie terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 15.09.2016 r.

Informujemy, że przedłużono termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 10 października 2016 r.

Artykuły powiązane

 
Top