Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 23.05.2016 r.

Zarządz Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarzadzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, że przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.02-IZ.00-10.001/16 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodsrki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 10 czerwca 2016 roku.

Artykuły powiązane

 
Top