Zmiana treści Regulaminu Konkursu dla Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Data publikacji: 02.05.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż wprowadza zmiany w Regulaminie Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 poprzez zastąpienie zapisu § 6, pkt. 5d:

„Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana w terminie do 65 dni roboczych od dnia 31 maja 2016 r.”

na zapis następujący:

„Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów jest przeprowadzana w terminie do 65 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków”.

Artykuły powiązane

 
Top