Wydłużenie terminu oceny formalnej wniosków dla naboru dotyczącego rewitalizacji i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 12.07.2017 r.

Termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został przedłużony do 28 lipca 2017 r.

Artykuły powiązane

 
Top