Zmiana Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 1411/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2016 r.

Data publikacji: 16.12.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż wprowadza zmiany w § 3 pkt. 2 oraz § 6 pkt. 3, pkt. 6 Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego oraz w pkt. XIV formularza wniosku (deklaracja nr 18), stanowiącego załącznik nr 1 do ww. Regulaminu Konkursu.

 

docRegulamin Konkursu ze zmianami353.5 KB

docZałącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze zmianami554.5 KB

 

 

Artykuły powiązane

 
Top