Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Data publikacji: 24.01.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż przedłuża termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla naboru nr RPLD.06.03.02-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do dnia 17 lutego 2017 r.

Artykuły powiązane

 
Top