RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020

Menu kontekstowe

Data publikacji: 05.07.2022 r.

30 maja 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Szacowanie dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od stycznia do kwietnia 2022 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o..

Głównym celem badania było oszacowanie przez Wykonawcę poziomu osiągnięcia zakładanych w RPO WŁ 2014-2020 wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS: „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS” oraz „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS”.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR),
  • Badania ilościowe CAWI/CATI,
  • Badanie jakościowe IDI.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top