Raport końcowy dotyczący badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013”.

Menu kontekstowe

Data publikacji: 05.09.2017 r.

W dniu 12 czerwca 2017 r. podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013”.
Badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Województwa Łódzkiego w okresie luty - czerwiec 2017 r. Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę badania wybrała firmę: WYG PSDB Sp. z o.o.
Głównym celem badania ewaluacyjnego, którego dotyczy niniejsze opracowanie była ocena skuteczności, efektywności i użyteczności wsparcia udzielonego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2007-2013. Celem szczegółowym badania była ocena zasadności i efektywności poniesienia kosztów zarządzania i wdrażania RPO WŁ 2007-2013 w ramach VII osi priorytetowej Pomoc Techniczna z uwagi na przyjęty system instytucjonalny oraz sformułowanie rekomendacji odnośnie:

 • identyfikacji innych istotnych obszarów wykorzystania środków PT w ramach RPO WŁ 2014-2020,
 • identyfikacji istotnych obszarów/zadań, w których IZ RPO WŁ 2014-2020 powinna jeszcze zaangażować środki PT, aby wzmocnić swój potencjał instytucjonalny,
 • identyfikacji ewentualnych trudności i problemów we wdrażaniu PT, mogących stanowić barierę w wykorzystaniu alokacji oraz sposobów ich uniknięcia.

W ewaluacji wykorzystano szeroką paletę następujących metod i technik badawczych:

 • analiza danych zastanych(desk research),
 • badanie PAPI z pracownikami IZ RPO WŁ 2007-2013 i IP II, którzy pracowali w perspektywie finansowej 2007-2013 i nadal są zatrudnieni w UM WŁ lub IP 2014-2020,
 • IDI z osobami zaangażowanymi we wdrażanie PT,
 • TDI z wykonawcami usług realizowanych na rzecz IZ RPO WŁ 2007-2013 i IP II finansowanych z PT RPO WŁ 2007-2013,
 • Mixed-mode design (CAWI/CATI) z beneficjentami,
 • TDI z potencjalnymi beneficjentami,
 • Studium przypadku (Case study),
 • FGI z kadrą kierowniczą

Raport Końcowy z badania można pobrać poniżej.

 
Top