Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020 - raport końcowy

Menu kontekstowe

Data publikacji: 18.04.2019 r.

W dniu 18 marca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. „Ocena trafności wsparcia sfery B+R w ramach RPO WŁ 2014-2020”. Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od września 2018 r. do marca 2019 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała konsorcjum firm: LB&E Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie STOS.

Głównym celem badania była weryfikacja założeń wsparcia sfery B+R w województwie łódzkim, z uwzględnieniem pierwszych doświadczeń z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020).
Celami szczegółowymi były:

 • Ocena alokacji środków i podaży projektów w OP I i OP II RPO WŁ 2014-2020 w kontekście poziomu inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje;
 • Ocena rozwoju powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem Instytucji Otoczenia Biznesu w kontekście wsparcia udzielanego w ramach OP I i OP II (Działanie I.1 i Poddziałania I.2.1, I.2.2, II.1.2);
 • Zidentyfikowanie przyczyn małego zainteresowania konkursami i w konsekwencji - niskiego poziomu wykorzystania alokacji w OP I (Poddziałania I.2.1, I.2.2);
 • Ocena efektów wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu (Poddziałanie II.1.2), w szczególności wpływu tego wsparcia na rozwój sfery B+R+I oraz promowanie przedsiębiorczości w regionie;
 • Ocena planowanych zmian w zakresie wsparcia projektów B+R w OP I (Poddziałania I.2.1, I.2.2), w szczególności ocena ich dopasowania do potrzeb przedsiębiorstw oraz specyfiki powiązań sektora biznesu, nauki oraz IOB.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

 • Analiza desk research (DR),
 • Badanie ilościowe CAWI/CAT,
 • Badanie jakościowe IDI,
 • Badanie jakościowe ITI,
 • Warsztat rekomendacyjny,
 • Konsultacje zaproponowanych rekomendacji z potencjalnymi wnioskodawcami w drodze wywiadów indywidualnych.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top