Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020 - raport końcowy

Menu kontekstowe

Data publikacji: 04.09.2023 r.

W dniu 30 czerwca 2023 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ocena wsparcia w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego w ramach OPXI RPO WŁ 2014-2020.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od stycznia 2022 r. do maja 2023 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Głównym celem badania była ocena efektów wsparcia w ramach OP XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności” RPO WŁ 2014-2020 w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia osób dorosłych oraz kształcenia zawodowego.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR),
  • Badania ilościowe CAWI i CATI,
  • Badanie ilościowe TDI,
  • studium przypadków,
  • panel ekspercki.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 

 
Top