Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Menu kontekstowe

Data publikacji: 20.12.2019 r.

24 lipca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego z badania pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od października 2018 r. do lipca 2019 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała konsorcjum firm: ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o.

Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania ustalonych na poziomie osi oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. Badanie posłużyło również do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji.

Cele szczegółowe:

  • Ocena postępów wdrażania RPO WŁ 2014-2020 na poziomie osi i priorytetów inwestycyjnych poprzez ocenę realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników oraz sformułowanie uzasadnienia dla uzyskanych wyników;
  • Analiza potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach których może dojść do realokacji środków, oraz gotowości do wdrożenia dodatkowych środków wynikających z przeprowadzonych przesunięć szczególnie w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i trendów (w tym w kontekście możliwości osiągnięcia założonych wartości docelowych wskaźników);
  • Ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020;
  • Wypracowanie rekomendacji głównie w zakresie wspierania procesu zarządzania rezerwą wykonania i samego ukierunkowania inwestycji, które zostaną sfinansowane ze środków rezerwy wykonania po dokonaniu śródokresowego przeglądu wyników.

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 
Top